ÅUCS-stiftelsen delade ut rekordmånga stipendier för år 2023

ÅUCS-stiftelsens styrelse delade ut sammanlagt 143 880 € (126 800€ år 2022) i stipendier för år 2023. Stipendier beviljades för 27 forskare inom medicin (sammanlagt 97 500 €), åtta forskare inom vårdvetenskap och hälsoforskning (sammanlagt 22 180 €) och 13 forskare erhöll resestipendier (sammanlagt 24 200 €).

Det är glädjande att vi kan stödja högklassig forskning vid Åbo universitetscentralsjukhus och i Egentliga Finlands välfärdsområde med en stor stipendiesumma för år 2023. Finansieringen av forskning är särskilt viktig även i det nya välfärdsområdet. ÅUCS är ett universitetssjukhus och forskningen som görs hjälper oss bäst genom att förbättra framtidens vård, sammanfattar ÅUCS-stiftelsens styrelseordförande, resultatområdeschef för ÅUCS sjukhustjänster, docent Mikko Pietilä. Pietilä började som styrelseordförande för ÅUCS-stiftelsen hösten 2022.

De doktorsstipendier som ÅUCS-stiftelsen beviljar uppgår till 3 000-5 000 euro. Mottagarna av stipendier inom medicin representerar i stor utsträckning olika medicinska områden. De disputerande läkarna beviljades fem stipendier för fortsatt forskning: pediatrik, PET-centret och lungkliniken. MD Anssi Heino undersöker bestämningen av väsentligt troponin vid konstaterande av hjärtinfarkt inom den prehospitala akutsjukvården på Satasairaala i Björneborg.

Stipendier för vårdvetenskap och hälsoforskning beviljades för doktorsavhandling i vårdvetenskap. Sjukskötare Merja Jutilas doktorsavhandling behandlar patientsäkerhet. Jutila undersöker utvecklingen av anmälningarna om farliga situationer vid Vasa centralsjukhus samjour.

Resestipendier beviljades bl.a. för forskningsprojekt i Tanzania (Eeva och Matthjis Feuth), för forskar- och klinikbesök utomlands bl.a. i Berlin (FM Akseli Reunamo samt foniatrikerna Jonna Kuuskoski och Miia Ruuskanen) och i New York (MD, JM Juha Knaapila). Sju forskare fick stipendium för kongressdeltagande.

ÅUCS-stiftelsen stöder i synnerhet unga forskare som är alldeles i början av sin forskarkarriär och arbetar i bra forskningsgrupper. En del inleder doktorsavhandlingen redan i kandidatskedet. Stiftelsen har en viktig uppgift som garant för kontinuiteten i forskningsarbetet vid medicinska fakulteten vid Åbo universitet, förklarar fakultetens prodekanus, professor i inre medicin Markus Juonala, som är en av medlemmarna i stiftelsens stipendienämnd.

Exempel på doktorsavhandlingar som gäller livets olika skeden är MK Niina Viitaharjus doktorsavhandling om förekomsten av och prognosen för hjärnskador i Finland, orsakade av andningssvikt och syrebrist i samband med födseln. Undersökningen anknyter till docent, neonatolog Vilhelmiina Parikkas forskningsgrupp. Temat för MPH Noora Narsaka är att öka de äldres rörlighet genom att bearbeta miljöfaktorerna inom heldygnsomsorgen. Doktoranden i vårdvetenskap har publicerat ämnet tillsammans med professorerna Riitta Suhonen och Minna Stolt.

Stipendierna för år 2024 kan sökas i oktober 2023.

Mer information:

Verksamhetsledare Minna Lukkarinen, tfn 040 701 7876, minna.lukkarinen@utu.fi

Styrelseordförande Mikko Pietilä, tfn 040 506 7046

Medlem i stipendienämnden Markus Juonala, tfn 050 478 3572

Uutisia