Från verksamhetsledaren

Minna Lukkarinen – undersökande barnläkare som vårdar patienter och deras familjer

ÅUCS-stiftelsen fick en ny verksamhetsledare den 1 september 2021. Professor Olli Ruuskanens arbete i ledningen för stiftelsen ända sedan början fortsätts nu av specialistläkare Minna Lukkarinen.

”Jag är framför allt en barnläkare som vårdar patienter. Jag upplever också att jag vårdar familjer, eftersom barn och familj alltid är en helhet. Detta är också grunden för min övriga karriär, dvs. forskningen inom FinnBrain-födelsekohorten och uppgifterna som verksamhetsledare för ÅUCS-stiftelsen.

Minna Lukkarinen

Efter att jag disputerat om astma hos barn 2017 inledde jag mitt post doc-forskningsprojekt i det stora födelsekohortprojektet FinnBrain i Åbo, där man följer upp cirka 4 000 barn och deras föräldrar från början av graviditeten. Forskningen riktar in sig på utvecklingen av barnets hjärna, nervsystem och hälsa. FinnBrain-uppföljningsforskningen är mångvetenskaplig och tvärvetenskaplig, vilket gör det möjligt att ställa många intressanta forskningsfrågor. I mitt postdoc-projekt skapade vi en ny barnläkarforskningshelhet för FinnBrain, FinnBrain Pediatrics. I forskningslinjen FinnBrain Atopy utreder vi vid sidan av andra frågor min ursprungliga forskningsfråga hur graviditeten påverkar utvecklingen av atopiska sjukdomar hos barn.

Minna Lukkarinen

FinnBrain Atopys mål är att hitta tidiga riskfaktorer. Vi vill till exempel ta reda på om mammans stress under graviditeten eller till och med föräldrarnas egen stress under barndomen har samband med risken för astma och allergi under efterväxten. Det långsiktiga målet med vår forskning är att hjälpa familjerna att må bättre, Forskningsrönen kan ha enorm betydelse om vi redan före eller under graviditeten kan påverka att barnen hålls friskare. De nya verktygen för att förebygga atopiska sjukdomar är dock ännu inte riktigt här.

Som forskare har jag ansökt om många stipendier från stiftelser under årens lopp. Ur den sökandes synvinkel har jag alltså satt mig in i stiftelsernas verksamhet och förstår hur livsviktiga stipendierna är för forskarna. En stor del av forskarna finansierar sin forskning och sitt liv med personliga arbetsstipendier som beviljas av stiftelser.

När jag fick äran att börja som verksamhetsledare för ÅUCS-stiftelsen fick jag bekanta mig med stiftelsens verksamhet även ur stipendiegivarens synvinkel. Dit hör bland annat en mångsidig utvärdering av ansökningarna. På så sätt håller jag också fast vid hur högklassig och riklig forskning som bedrivs i Åucs område. Vid fördelningen av ÅUCS-stiftelsens stipendier satsar man på att stöda unga forskare som inleder sin doktorsavhandling, eftersom det kan vara svårt att få stipendier för forskare i det inledande skedet före publikationerna. Utöver stipendierna stöder stiftelsen forskarna i form av Tutkari, det vill säga genom att erbjuda forskningslokaler och -utrustning till dem som inte har egna arbetsutrymmen.

Stiftelsens verksamhet består dock inte enbart av att bevilja stipendier, utan i den ingår att ta hand om stiftelsens egendom på ett ansvarsfullt sätt, så att stipendierna överhuvudtaget kan delas ut. Stiftelsens engagerade och aktiva styrelse, sekreterare och informatör är verksamhetsledarens viktiga samarbetspartner.

Uutisia