Forskningen om infektioner hos barn fick god vägkost av ÅUCS-stiftelsen

12.10.2022

Lauri Ivaska utexaminerades som medicine licentiat från Åbo universitet 2009. Därefter arbetade han bl.a. vid Virmo och Pemar hälsovårdscentraler, Åucs samjour samt Mellersta Finlands centralsjukhus enheter för anestesiologi och barnsjukdomar innan de specialiserar sig på Åucs barnklinik.

Lauri Ivaska doktorerade vid Åucs under ledning av professor i infektionssjukdomar Ville Peltola. Forskningens närhet till praktiken och ämnesområde inspirerarde Lauri. Doktorsavhandlingen som blev klar 2017 behandlade olika sätt att skilja mellan virus- och bakterieinfektioner hos barn.

Bedömningen av orsaken till febersjukdomar hos barn och hur allvarlig sjukdomen är ingår i läkarens dagliga arbete vid alla jourenheter där barnen vårdas. Läkarens viktigaste verktyg här är kartläggning av patientens bakgrund och sjukdomens förlopp samt barnets tillstånd och fynd under undersökningen. Med vissa laboratorieundersökningar kan denna ”lägesbild” vid behov preciseras ytterligare.

Ivaska upplevde arbetsmöjligheten i ÅUCS-stiftelsens lokaler som ett mycket välkommet stöd för en ung forskare.

Möjligheten till ett eget arbetsställe under forskarmånaderna var en viktig hjälp med tanke på doktorsavhandlingen. Jag kunde placera allt material jag behövde för forskningsarbetet till ett ställe och arbeta utan störningsfaktorer. Min forskning är klinisk till sin natur och vår forskningsgrupp har inga egna lokaler såsom laboratorier eller kontor. Det stöd som ÅUCS-stiftelsen erbjuder är ovärderligt i detta hänseende – ett verkligt precist stöd till unga forskare.

ÅUCS-stiftelsen stödde också Lauri Ivaskas studieresa till Kanada 2017. Kliniskt arbete i ett infektionsteam vid ett stort barnsjukhus i Norra Amerika gav många lärdomar om branschen. På kort tid var det möjligt att delta i vården av många patienter som man nödvändigtvis inte ser på de finländska sjukhusen på många år. De finländska sjukhusen är av toppkvalitet. En tidvis påminnelse om att saker kan göras på många sätt är också på sin plats.

Lauri Ivaska

Specialistläkarexamen i barnsjukdomar 2019. Därefter har arbetet fortsatt på Åucs barnklinik, under den senaste tiden som klinisk lärare i barnsjukdomar samt på ÅUCS inom tilläggsutbildningsprogrammet för barninfektionssjukdomar. Det kliniska forskningsarbetet har också fortsatt som en naturlig del av arbetet.

Infektioner hos barn intresserar fortfarande. Ivaska har fungerat som ledare för ett projekt där man undersöker epidemier orsakade av streptokock A-bakterier i daghem och skolor. Forskningen pågår fortfarande. Nya forskningsprojekt pågår också i anslutning till coronavirus- och kikhostevaccin. Forskningsarbetets viktigaste samarbetspartner finns i forskningsgrupperna klinisk mikrobiologi och immunologi vid Åucs och Åbo universitet. I professor Qiushui Hen i forskningsgruppen för kikhosta ansvarar Ivaska för forskningsprojektens kliniska del.

Uutisia