Artificiell intelligens till utvecklingen av stödsystem för kliniskt beslutsfattande

Idag är utvecklingen av hälso- och sjukvården allt oftare multidisciplinär och vid sidan av experter från de traditionella medicin-, vård- och laboratoriedisciplinerna eltar även till exempel datavetare och andra naturvetare i de gemensamma teknologiprojekten.

Akseli Reunamo tog filosofie magisterexamen i biologi från linjen för fysiologi och genetik vid Åbo universitet 2022.

För närvarande läser jag doktorandprogrammet i teknologi vid Åbo universitet. I min doktorsavhandling behandlar jag djupinlärning och utveckling av stödsystem för kliniskt beslutsfattande som utnyttjar flera olika former av hälsodata. Man kan till exempel kombinera patientdata och skötarens eller läkarens anteckningar. Med djupinlärning avses modeller som grundar sig på artificiell intelligens och som består av matematiska operationer i flera lager.  I min forskning utnyttjar jag särskilt metoder inom naturligt språk-behandling. Min forskning syftar till att lära ut modellen att förutse händelser som är skadliga för patienterna innan de realiseras, för att kunna förebygga dem.

Förebyggande och tidig upptäckt av skadliga livshändelser minskar individernas lidande, förbättrar livskvaliteten och bidrar till bättre hantering av vårdkostnaderna. Handledarna för min doktorsavhandling är docent Laura-Maria Peltonen från institutionen för vårdvetenskap vid Åbo universitet, professor Filip Ginter från institutionen för datateknik vid Åbo universitet och docent Hans Moen från institutionen för datateknik vid Aalto-universitetet.

Akseli började 2020 jobba som forskningsassistent i IKITIK-gruppen som leds av professorn i vårdvetenskap Sanna Salanterä. IKITIK-gruppen har framför allt bedrivit forskning på vårdanteckningar. Doktorsavhandlingen var ett naturligt kontinuum och två av Akselis tre handledare arbetar i gruppen.

ÅUCS-stiftelsens resestipendium (5 000 €) möjliggjorde Akselis forskarbesök till det tyska forskningscentret för artificiell intelligens (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, DFKI) som är världens största oberoende forskningscenter med fokus på artificiell intelligens. DFKI fokuserar på tillämpning av artificiell intelligens i socialt viktiga objekt, till exempel i klinisk kontext. Centret har verksamhet på sammanlagt nio orter i Tyskland. I Berlin finns avdelningen Speech and Language Technology och där arbetar flera forskare som utnyttjar klinisk text. 

Besöket till DFKI i Berlin hade inte varit möjligt utan resestipendiet. Doktorandlönen/-stipendiet räcker inte för mer än de vanliga levnadskostnaderna.

Akselis forskningsperiod i Berlin var i maj–augusti 2023.

Den största behållningen av vistelsen var samtalen om metodik och tillämpningen av metoderna i den kliniska kontexten som fördes i den internationella gruppen. Vi delar på samma utmaningar som rör känsliga data. Särskilt viktiga var kontakterna med de andra forskarna, som gör det möjligt att dela kunskaper och kompetens.

Besöket i Berlin stärkte Akselis tro på vikten av internationellt samarbete. Nya forskningsbesök och samarbete är sannolikt att vänta. Det finns många gemensamma utmaningar och frågor som väntar på att bli lösta.

Om vi i Finland vill hänga med i utvecklingen av den artificiella intelligensen måste vi satsa på öppen vetenskap. Just nu dominerar de största privata aktörerna utvecklingen av den artificiella intelligensen och de delar inte systemen som de utvecklat med andra. För Finland är det fördelaktigt att vi i framtiden kan producera system som grundar sig på artificiell intelligens utan inblandning av privata aktörer, så att vi kan säkerställa systemens säkerhet, tillförlitlighet och rättvisa. Detta är möjligt genom internationellt samarbete med andra forskare som producerar öppen vetenskap.

Uutisia