TYKS säätiön apurahat vuodelle 2022

Hakuaika päättyi 31.10.2021, hakijoita oli yhteensä 69; 56 lääketieteen ja 10 hoito- ja perustieteen-anomusta sekä 3 matka-apurahahakemusta. Apurahoja jaetaan nyt yhteensä 126.800 €, lääketieteen apurahoja 30 tutkijalle 94.000 €, hoito- ja perustieteen apurahoja 8 tutkijalle 24.000 € ja matka-apurahoja 3 tutkijalle 8. 800 €.

Lääketieteen apurahat

Aromaa Anna, LL 3000 Naistentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Seksuaalilääketieteen asema gynekologin työssä

Grönroos Marika, LT 3000 Lastentaudit, hematologia,
ANI (Analgesia Nociception Index)- mittaus lapsisyöpäpotilaan ja saattohoidossa ole-van lapsen kivun arvioinnissa

Grönroos Sofia, LL 3000 Kirurgia Satasairaala, väitöskirjatyöskentelyyn
Lihavuuskirurgian pitkäaikaistulokset (Longterm outcomes of bariatric surgery)

Hakamäki Markus, LL 3000 Nefrologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Krooninen valtimotauti, elämänlaatu ja mortaliteetti vaikeaa munuaisten vajaatoi-mintaa sairastavilla

Helin Minttu, LL 3000 Lastentaudit, lasten neurologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Pikkukeskosena syntyneiden nuorten mielenterveys ja siihen vaikuttavat asiat 17-vuotiaana

Huusko Teemu, LL 3000 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Pään- ja kaulan alueen levyepiteelikarsinooman esiintyvyys, ennuste ja hoitotulokset Varsinais-Suomen alueella vuosina 2005–2015

Hyväkkä Anniina, LK 3000 Syöpätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Levinneen eturauhassyövän radionuklidihoitojen hoitotulokset ja uudet hoitomah-dollisuudet

Itoshima Ryo, LL 3000 Lastentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Family outcomes of preterm infants in the neonatal intensive care unit after family centered care interventions – an international multicenter study

Itoshima Saryo, LL 3000 Lastentaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Genetic and early environmental factors in pathogenesis of type 1 diabetes

Järvelä Liisa, LT 3000 Lastentaudit, hematologia
Myöhäisvaikutukset NOPHO-ALL2008 hoidon jälkeen (LATEALL2008)

Järvisalo Mikko, LT Dos 3000 Anestesiologia ja tehohoito
HEMOX-HDF – parantaako hemoadsorptio septisen shokin ennustetta?

Keskinen Sini, LL 3000 Perinnöllisyyslääketiede, väitöskirjatyöskentelyyn
Perinnöllinen haimasyöpä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella

Ketonen Saku, LL 3000 Neurokirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Kansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus, tarkoituksena on löytää keinoja vähentää Kranioplastioiden hoidon komplikaatioita

Knubb Jenny, LL 3000 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Satasairaala, väitöskirjatyöskentelyyn
Nielurisaleikkauksen pitkäaikaistulokset ja komplikaatiot aikuisilla

Kokkonen Aleksi, LK 3000 Neurologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Servikaalisen dystonian aivoverkostot

Lahdes Vesa, LL 3000 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Uuden Sound Ear Check (SEC) kuulonmittausmenetelmän tutkiminen tärykalvoputki-tuksiin tulevilla lapsilla

Lahti Katri, LL 3000 PET-keskus, väitöskirjatyöskentelyyn
Aivojen uusien kvantitatiivisten magneettitutkimusmenetelmien käyttö nuoruusiässä entisillä pikkukeskosilla ja täysiaikaisena syntyvillä verrokeilla

Luther-Tontasse Emma, LL 3000 Yleislääketiede, väitöskirjatyöskentelyyn
Monisairaat potilaat Turun kunnallisia terveyspalveluja käyttävässä väestössä

Ojala Emilia, LL 3000 Kirurgia Satasairaala, väitöskirjatyöskentelyyn
SNM-hoidon vaikuttavuus krooniseen lantiokipuun, toiminnallisiin oireisiin ja elämän-laatuun (endometrioosi-ja lantiokipupotilailla)

Ojala Petri, LL 3000 Keuhkosairaudet ja allergologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Nukkumisen, ruokailun ajoittamisen, suoliston mikrobiomin ja lihavuuden vuorovai-kutus

Palomäki Antti, LT 5000 Reumataudit
Reumasairauksien tutkimus epidemiologisilla, kliinisillä ja biopankkiaineistoilla

Parhiala Laura, LL 3000 Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Biparametrisen magneettikuvantamisen pitkäaikaistulokset eturauhassyöpädiagnos-tiikassa tutkimusasetelmassa ja kliinisessä käytössä

Pekkarinen Laura, LL 3000 PET-keskus Endokrinologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Aivojen ja perifeeristen kudosten insuliiniherkkyys sekä valkoisen ja ruskean rasvaku-doksen tyypin 1 kannabinoidireseptorien määrä nuorilla, lihavuuden ja tyypin 2 dia-beteksen suhteen pienen ja suuren riskin henkilöillä

Puodinketo Teemu, LL 3000 Sisätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Ärtyvän suolen oireyhtymän diagnostiikka ja hoito – hoitovaihtoehtona ulosteen mik-robiotan siirre

Salmivalli Alisa, LL 3000 Urologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun kirurgisen hoidon leikkaustekniikat, riskit, haitat, hyödyt

Sirén Aapo, LL 3000 Kuvantaminen, väitöskirjatyöskentelyyn
Selkärangan päivystyskuvaaminen

Sjöholm Pauline, LL 3000 Anestesiologia ja tehohoito, väitöskirjatyöskentelyyn
Sydän- ja verisuonitautien varhaiset ennustetekijät australialaisessa aboriginaaliko-hortissa

Thorén Hanna, LKT 5000 Suu- ja leukakirurgia, väitöskirjatyöskentelyyn
Lasten ja nuorten hampaanpuutos: 3D-tietokonemallinnuksen avulla valmistetun mallihampaan käyttö hampaan autotransplantaatiossa

Virtanen Verneri, LL 3000 Syöpätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
BRCA2:n ja caldesmonin rooli eturauhassyövässä

Vuori Matti, LL 3000 Sisätaudit, väitöskirjatyöskentelyyn
Validity and risk factors of heart failure
Matka-apurahat

Lajunen Katariina, LL 5000 Lastentaudit
3 kk tutkimusjakso Royal Brompton Hospital Lontoo
Lapsuusiän astma – albumiinin eritys hengitysteistä

Salminen Liina, LT 3000 Naistentaudit
6 kk tutkimusjakso Aarhusin yliopiston Molekyylitutkimuslaitos Tanska
Nestebiopsia BCG-immunoterapian hoitovasteen arvioinnissa korkean riskin virtsa-rakkosyövässä

Varpula Jaakko, TtM 800 TY Hoitotieteenlaitos, väitöskirjatyöskentelyyn
Osallistuminen The 30th European Congress of Psychiatry, Budapest Unkari
Psykiatrisen potilaan eristyksen turvallisuusriskit potilaalle ja henkilökunnalle
Hoitotieteen ja perustutkimuksen apurahat

Ihalainen Ninni, TtM 3000 Hoitotiede, psykiatria, väitöskirjatyöskentelyyn
Tunnistaa ja kuvata stigmasoivien asenteiden ja self-stigman ilmenemistä mielenter-veyshäiriöitä ja mielenterveyspotilaita kohtaan stigman vähentämiseksi

Kortesluoma Susanna, FM 3000 Hoitotiede, psykiatria
Raskausajan stressialtisteen sekä vauvan stressinsäätelyjärjestelmän ja suolistomik-robiston kehityksen yhteys lapsuuden tunne-elämän ja käytöksen häiriöihin – Finn-Brain syntymäkohorttitutkimus

Kulla Noora, FM 3000 TY, Biolääketieteen laitos, väitöskirjatyöskentelyyn
Farmakogenetiikan kliinisen käyttöönoton esteiden, hidasteiden ja tulevaisuuden nä-kymien tutkiminen Suomessa

Laine Satu, TtM 3000 Hoitotiede, väitöskirjatyöskenteleyyn
Dying Patients’ Dignity in Palliative Hospital Care

Olli Johanna, TtM 3000 Hoitotiede, lastenneurologia, väitöskirjatyöskentelyyn
Kehityshäiriöisten lasten hoitotyö lastenneurologisella osastolla, lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen

Paranko Birgitta, FM 3000 PET-keskus, väitöskirjatyöskentelyyn
Koulukiusaamisen akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimin-taan

Sjöros Tanja, TtM 3000 PET-keskus, väitöskirjatyöskentelyyn
Istumisen vähentämisen vaikutukset tyypin 2 diabeteksen ja sepelvaltimotaudin riski-tekijöihin – satunnaistettu kontrollitutkimus

Vaihekoski Anu, Sh 3000 Hoitotiede, väitöskirjatyöskentelyyn
Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien nuorten päihteettömyyden tukeminen ja päihteiden ja nikotiinituotteiden käytön vähentäminen kouluympäris-tössä toteutettavan terveyttä edistävän intervention avulla

Uutisia